Japanese Breast Cancer Society

Japanese

Japanese Breast Cancer Society

Officers

Last Update: March 29, 2021
Chairman of the
Board of Directors
Shigeru Imoto
President Shigeru Imoto
President-Elect Yasuo Miyoshi
Incoming President-Elect Shinji Ohno
Directors 【until 2022】】 【until 2024】
Pathologist & Basic scientist
Tomohiko Ota Hitoshi Tsuda
Surgeon
Takanori Ishida
Hiroji Iwata
Hiromitsu Jinno
Yasuo Miyoshi
Shinji Ohno
Koichiro Tsugawa
Sadako Akashi
Takashi Ishikawa
Norikazu Masuda
Kyuichiro Miyara
Yutaka Yamamoto
Hideko Yamauchi
Radiologist & Oncologist
Hirofumi Mukai
Takayoshi Uematsu
Shigehira Saji
Chikako Yamauchi
Specially appointed director Kyoko Abe
Auditor Jun Horiguchi
Seigo Nakamura
page top